Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. Viac info
Reality na Real.skBezplatná inzercia nehnuteľností. Reality, byty, domy, pozemky, kancelárie, obchody, sklady   English version
  Hlavná stránka > Užitočné tipy a triky
Zoznam tém:
Poistenie nehnuteľností

Čo si treba všímať pri uzatváraní zmluvy a likvidácii poistnej udalosti

Pred podpisom zmluvy sa najprv oboznámte s jej podmienkami
Pri príprave zmluvy si všímajte hlavne predmet poistenia, poistné sumy, sadzby a výšku ročného poistného. Do poistnej zmluvy sa tiež zapíše zoznam vecí na prípadné pripoistenie. Klient je povinný uvádzať pravdivé údaje a dbať na to, aby poistné sumy zodpovedali skutočnosti. Treba si poistiť najmä tie veci, pri ktorých klient vidí možnosť vzniku škodovej udalosti. Ak dôjde k podpoisteniu nehnuteľnosti, dostane klient v prípade škody nižšiu náhradu.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom klient ju môže vypovedať do troch mesiacov po jej uzavretí, respektíve najneskôr šesť týždňov pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia. Vypovedať ju môže aj poisťovňa. Pokiaľ zmluvu vypovedá klient, poisťovňa si účtuje pomernú čiastku poistného za obdobie, počas ktorého poisteného kryla.

Čo si treba pri zmluve všímať
- ako je upravené platenie poistného
- na čo sa poistenie vzťahuje
- aké sú poistné riziká
- ako sú stanovené práva a povinnosti poisteného
- čo je z predmetu poistenia vylúčené

S nehnuteľnosťou si môžete poistiť aj veci v jej blízkom okolí
Poistenie nehnuteľností sa vo všeobecnosti viaže na rodinné domy a byty. Okrem toho je však možné poistiť aj iné budovy, či už obývané, alebo neobývané, ak ich poistená osoba využíva a patria k poistenej nehnuteľnosti. Najčastejšie sú to garáže, chalupy, rekreačné chatky, rozostavané budovy, ale aj fóliovníky a skleníky. Niektoré poisťovne ponúkajú v cene poistenia aj krytie oplotenia, ohradných múrov, žúmp, prípojok či studní. Výnimkou nie sú ani stavebné materiály alebo predmety a prístroje, ktoré slúžia na údržbu a prevádzku nehnuteľnosti. V cene poistného môže byť zahrnutá aj klimatizácia. Poistné zmluvy niekedy ochraňujú tiež predmety, ktoré sú pevne spojené s nehnuteľnosťou. Poistiť preto možno aj vonkajšie dlažby, terasy, besiedky či altánky. Zriedkavé nebývajú ani poistenia poštových schránok, televíznych antén a osvetlenia.

Predmety a udalosti, ktoré sa k poisteniu nehnuteľností nevzťahujú, nazývame výlukami. Najčastejšie ide o škody, ktoré si úmyselne alebo nedbalosťou spôsobí poistený. Preto je vhodné uzavrieť spolu s poistením nehnuteľnosti a domácnosti aj poistku o zodpovednosti za škodu. Väčšinou sa nepoisťujú poškodené a neudržiavané stavby, ani budovy určené na demoláciu. Medzi výluky patria často aj presklené fasády a veci umeleckej a historickej hodnoty, ktoré však možno poistiť osobitne. Poistenie sa zväčša nevzťahuje na škody spôsobené poklesom pôdy, jadrovou energiou, vandalizmom, vojnovými udalosťami, vnútornými nepokojmi alebo represívnymi zásahmi štátnych orgánov. Poistenie sa nevzťahuje ani na nemajetkovú ujmu a ušlý zisk.

Poistné plaťte vždy načas
Poistenie domácnosti aj poistenie budovy sa dojednáva na dobu neurčitú, takže poistná zmluva platí až do jej zrušenia zo strany klienta alebo poisťovne. Pri uzavretí poistnej zmluvy musí byť prvé poistné zaplatené do troch mesiacov od jeho splatnosti, ďalšie poistné (poistné za ďalšie poistné obdobia) v deň splatnosti, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia výzvy poisťovateľa o nezaplatení. Poistné možno zaplatiť aj v štvrťročných alebo polročných splátkach, pričom niektoré poisťovne si potom účtujú prídavok vo výške od troch do piatich percent. Poistné môžete platiť bankovým prevodom, na pošte alebo priamo v hotovosti reprezentantovi konkrétnej poisťovne.

Pri byte nezabudnite na veci
Poistenie domácnosti sa vzťahuje na predmety, ktoré sa nachádzajú v byte alebo rodinnom dome. Ide spravidla o poistenie proti poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu vecí, ktoré tvoria súbor zariadenia domácností a slúžia pre potreby príslušníka domácnosti. Spotrebiče v domácnosti sú poistené proti požiaru, živlom, vode z vodovodu a krádeži. Zmluvy o poistení domácnosti vždy presne špecifikujú, čo je a čo nie je súčasťou poistenia.

Pri výške poistného rozhoduje, či ide o trvale alebo prechodne obývané objekty a rizikový stupeň v oblasti. Všetky krajské a väčšina okresných miest v súčasnosti patrí do I. stupňa. V zásade platí, že klient zaplatí za poistenie domácnosti viac vtedy, ak je možnosť vlámania či krádeže vyššia. V niektorých poisťovniach sa všetky predmety poisťujú spoločne, pričom hodnotu domácnosti si klient môže určiť sám.

Pri uplatňovaní náhrady treba dodržať presný postup
1. Pri vzniku poistnej udalosti musí klient bezodkladne ústne informovať poistiteľa a do 5 dní je povinný urobiť písomné oznámenie. Poškodený nesmie do 8 dní od doručenia oznámenia bez súhlasu meniť stav vecí, ktorý vznikol poistnou udalosťou, pokliaľ nebude škoda zdokumentovaná a preskúmaná.  
2. Poistený v prípade vzniku škody v dôsledku odcudzenia, vandalizmu alebo požiaru musí privolať políciu SR, prípadne Požiarny záchranný zbor.
3. Klient musí umožniť likvidátorovi preskúmať príčiny a rozsah škody pre stanovenie výšky poistného plnenia. Likvidátor v prípade krádeže, požiaru a veľkých škôd príde okamžite na obhliadku škody, v ostatných prípadoch si dohodne presný termín obhliadky.
4. Pri obhliadke škodovej udalosti likvidátor informuje poškodeného, aké doklady budú potrebné na likvidáciu škody (nadobúdacie doklady, doklady za opravu poškodených vecí, uznesenie od polície).
V zmysle všeobecné záväzných prepisov je možné škodu nahlásiť do 3 rokov od jej vzniku. Ak sa šetrenie nemôže skončiť do jedného mesiaca po tom, keď sa poisťovňa o poistnej udalosti dozvedela, pričom je preukázaný nárok na poistné plnenie, má poistený právo písomne požiadať o primeraný preddavok.

Ako postupovať
1. Vznik poistnej udalosti
2. Klient oznámi telefonicky vznik poistnej udalosti alebo zašle hlásenie poistnej udalosti na ústredie faxom, poštou či mailom.
3. Obhliadka poisteného miesta likvidátorom
4. Registrácia poistnej udalosti
5. Vyžiadanie si podkladov na likvidáciu poistnej udalosti
6. Výpočet poistného plnenia a uzavretie poistnej udalosti
7. Klient spravidla do 14 dní po uzavretí poistnej udalosti dostane peniaze

Základné pojmy, s ktorými sa stretnete v zmluve
Poisťovateľ: poisťovňa
Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzavrela s poisťovateľom poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník má právo disponovať s poistnou zmluvou.
Poistený: fyzická osoba, na ktorej majetok alebo zodpovednosť za spôsobenú škodu sa poistenie vzťahuje.
Poistné obdobie: obdobie, za ktoré poistník platí bežné poistné.
Bežné poistné: poistné za dohodnuté poistné obdobie.
Jednorazové poistné: poistné za krátkodobé poistenie, stanovené za celé obdobie, za ktoré bolo poistenie dojednané.
Poistný rok: obdobie od výročného dňa začiatku poistenia do nasledujúceho výročného dňa začiatku poistenia.
Spoluúčasť: suma alebo percento, ktorými sa klient v prípade poistnej udalosti podieľa na jej likvidácii.
Výluka z poistenia: predmety alebo riziká, na ktoré sa poistenie nevzťahuje

Na začiatok stránky


Copyright © Real.sk